Uživatel
x
TOMIS CZ - Košík

Košík: prázdný

Práva z vadného plnění 

TOMIS CZ, s.r.o.
Sídlo: Brodská 654, 261 01 Příbram V-Zdaboř,
IČO: 27083501
DIČ: CZ27083501
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95007
(dále jen „Prodávající“)

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Adresa pro doručování: TOMIS CZ, s.r.o., Brodská 654, 261 01 Příbram V-Zdaboř (dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: obchod@tomiscz.cz  

Telefon: (+420) 318 618 121 nebo (+420) 318 618 230 

6.1. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem, a Kupující, který je spotřebitelem. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal.

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího, v jakékoliv provozovně Prodávajícího nebo v sídle Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). 

 

Více informací v Obchodních podmínkách a Reklamačním řádu.