Obchodní podmínky

Obchodní podmínky TOMIS CZ, s.r.o. pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tomiscz.cz
 

TOMIS CZ, s.r.o.
Sídlo: Brodská 654, 261 01 Příbram V-Zdaboř
IČO: 27083501
DIČ: CZ27083501
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95007
(dále jen „prodávající“)

Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: TOMIS CZ, s.r.o., Brodská 654, 261 01 Příbram V-Zdaboř (dále jen „kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: obchod@tomiscz.cz (dále jen „kontaktní e-mail“)

Telefon: +420 318 618 121 nebo +420 318 618 230 (dále jen „kontaktní telefon“)

1. Vymezení pojmů

Cookies" představují textové soubory zasílané webovými stránkami a ukládané do zařízení kupujícího nebo uživatele.
Elektronická adresa kupujícího" je adresa elektronické pošty kupujícího uvedená v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu, přičemž v případě rozporu má přednost elektronická adresa kupujícího uvedená v objednávce.
GDPR" znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Google" je společnost Google, Inc.
Kontaktní adresa" je TOMIS CZ, s.r.o., Brodská 654, 261 01 Příbram V-Zdaboř.
Kontaktní e-mail" je obchod@tomiscz.cz. 
Kupní smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby či jiná smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek.
Kontaktní telefon" je +420 318 618 121 nebo +420 318 618 230.
Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který není spotřebitelem, a kupující, který je spotřebitelem.
Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Obchodní podmínky" znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tomiscz.cz. 
Objednávka" je objednávkový formulář webového rozhraní obchodu, který obsahuje  zejména informace uvedené v čl. 3.8 obchodních podmínek.
Osobní údaje" jsou osobní údaje kupujícího vymezené v čl. 7 - Ochrana osobních údajů.
Prodávající" je společnost TOMIS CZ, s.r.o., IČO: 27083501, se sídlem Brodská 654, 261 01 Příbram V-Zdaboř.
Přijetí objednávky" znamená doručení přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, tedy uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Uživatel“ je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu. Kupující je také uživatelem.
Uživatelský účet" znamená uživatelské rozhraní, z něhož může kupující provádět objednání zboží, pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje.
Účet GoPay" účet v platební bráně GoPay.
Účet prodávajícího" je bankovní účet prodávajícího č.ú.: 27-5097610237/0100, nebude-li kupujícímu ze strany prodávajícího v průběhu zpracování objednávky před dodáním zboží sdělen jiný účet. 
Webové rozhraní obchodu" znamená webové rozhraní umístěné na internetové adrese www.tomiscz.cz a provozované prodávajícím.
Zákon o ochraně spotřebitele" znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
Zboží“ prodávané prostřednictvím webového rozhraní obchodu je pracovní obuv, pracovní oděvy, mycí a čisticí prostředky, další ochranné pracovní prostředky a další zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní obchodu.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky ve smyslu § 1751 občanského zákoníku platí pro nákup v internetovém obchodě TOMIS CZ prostřednictvím webového rozhraní obchodu. 
2.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího, kupujícího a uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní obchodu současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou kupujícímu zaslány e-mailem bezprostředně po uzavření kupní smlouvy.
2.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
2.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se kupující a prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení kupujícím, což kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.
2.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele.
2.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení čl. 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, kupující provádí objednávání zboží:
· bez registrace ve webovém rozhraní obchodu, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní obchodu (vyplněním formuláře či jinak), nebo
· prostřednictvím e-mailové komunikace s prodávajícím zasláním objednávky na kontaktní e-mail prodávajícího.
Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží) a počet ks zboží a osobní údaje kupujícího potřebné pro plnění objednávky (jméno a příjmení, adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová adresa).
Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní obchodu přistupovat do svého uživatelského účtu.
3.2. Uživatelský účet
3.2.1. Při registraci a při objednávání zboží (při využití uživatelského účtu i jinak) je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální.
3.2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je kupující povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
3.2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.2.5 Informace o ochraně osobních údajů kupující nalezne v čl. 7 těchto obchodních podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků (především poplatků za recyklaci). Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní obchodu a čl. 4 těchto obchodních podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena ve webovém rozhraní obchodu. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně jiného zboží, než je uveřejněno na webovém rozhraní obchodu. Stejně tak není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží v jiném barevném provedení a v jiných rozměrech, než je uvedeno na webovém rozhraní obchodu.
3.5. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže prodávající uvede výslovně jinak.
3.6. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek je zachována.
3.7. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany prodávajícího (nebo o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako „akce", „sleva", „doprodej" nebo „výprodej" platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní obchodu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro uplatnění. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn kupujícím v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či marketingové akce jsou uvedeny buď přímo u slevy či marketingové akce ve formě informací, nebo je u slevy či marketingové akce uveden odkaz na webové rozhraní obchodu, kde jsou pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsány.
3.8. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávku v objednávkovém formuláři (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo e-mailové komunikaci) ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o:
· objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, uvede jeho počet, případně označení zboží podle položek v prezentaci/katalogu prodávajícího, jeho velikost a barvu; pokud kupující barvu nezvolí, vyhrazuje si prodávající právo určit barevnou variantu sám na základě momentální dostupnosti),
· způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně dodací adresy,
· identifikační a kontaktní údaje kupujícího, včetně fakturačních údajů (pokud je vyžadováno); a
· informace o nákladech spojených s balením, dopravou nebo dodáním zboží.
3.9. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup - objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu odst. 3.11 těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.
3.10. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti kupujícího (například písemně, či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby kupujícího kupujícím na výzvu prodávajícího potvrzena a ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je prodávající oprávněn odmítnout, nepřihlížet k ní nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
3.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí (akceptace) objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Akceptace objednávky může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
3.12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.13. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.14. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.
3.15. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle odst. 3.11 těchto obchodních podmínek.
3.16. Prodávající upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
3.17. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené prodávajícím dle odst. 3.11 telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. kontaktní e-mailové adrese. Všechny objednávky přijaté prodávajícím dle odst. 3.11 jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky. U zboží vyráběného na míru či na přání kupujícího lze zrušit objednávku pouze do okamžiku, než se dané zboží začne vyrábět.

4. Platební a dodací podmínky

4.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní obchodu, bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží. Pokud není ve webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak, pokud kupující učiní objednávku zboží v hodnotě nad 2.000 Kč včetně DPH, nehradí náklady spojené s dodáním zboží, hradí pouze doběrečné v případě placení v hotovosti přepravci.
4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní obchodu i některým z níže uvedených způsobů:
· platbou v hotovosti při zasílání zboží na dobírku nebo při osobním převzetí zboží. Při zaslání zboží na dobírku se přičítá doběrečné.
· bankovním převodem na účet prodávajícího.
· platbou pomocí platební brány Comgate.
Případné další platby kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
4.3. Způsob platby uvede kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
4.4. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
4.5. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním zboží.
4.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího či účet Comgate.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9. Zboží, které je skladem, prodávající v případě platby na dobírku, nebo při osobním převzetí zboží expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet prodávajícího či účet GoPay prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od připsání příslušné částky na účet prodávajícího či účet Comgate. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.
4.10. Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá kupující vyrovnány veškeré závazky vůči prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícího neprodleně informovat. V případě, že kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
4.11. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen kupujícím v objednávce a potvrzen prodávajícím v přijetí objednávky.
Dodání zboží bude realizováno zpravidla v termínu 8-10 pracovních dnů od akceptace objednávky, pokud při akceptaci objednávky nebyl dodavatelem uveden jiný termín plnění.
Cena poštovného se započítává pouze při dodání první části zásilky, a to i v případě, že objednávka bude vyřízena ve více dodávkách. Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na prodávajícím.
Vyhrazujeme si právo na provádění změn, a to jak cen zboží z naší nabídky, tak ceny poštovného, při čemž se tyto změny nedotýkají objednávek, které byly zadány před uskutečněním těchto změn.
4.12. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce kupujícího a v přijetí objednávky ze strany prodávajícího.
4.13. V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u prodávajícího za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však celkem 500 Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou (doprava zboží ke kupujícímu, doprava zboží zpět k prodávajícímu, cena dobírky apod.). Dále má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
4.14. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
4.15. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.
4.16. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o (i) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, (ii) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i (iii) zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (iv) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo (v) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na kontaktní adresu, či na kontaktní e-mail.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.
5.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu kupujícího.
5.5. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.6. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 10 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), s čímž kupující vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
5.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
5.9. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.
5.10. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.
5.11. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí). 
5.12. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6. Práva z vadného plnění a reklamační řád

6.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese, v jakékoliv provozovně prodávajícího nebo v sídle prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). 
6.6. Reklamační řád
6.6.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží spotřebitelem v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
6.6.2. U veškerého zboží prodávaného prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá prodávající spotřebiteli, za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem.
6.6.3. V případě, že se v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má spotřebitel právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má spotřebitel právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má spotřebitel dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Spotřebitel nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.6.4. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou jinak.
6.6.5. Spotřebitel je povinen předložit prodávajícímu reklamované zboží ve stavu odpovídajícím právním předpisům na ochranu veřejného zdraví a jiným právním předpisům, zejména je povinen zboží předložit čisté a suché.
6.6.6. Nároky z práv z vadného plnění se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Nároky z práv z vadného plnění se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu.
6.6.7. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
- Informování prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
- Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní obchodu.
- Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny prodávajícího nebo do sídla prodávajícího. Při zasílání je spotřebitel povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
6.6.8. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
6.6.9. Prodávající má možnost odmítnout uplatnění práv z vadného plnění spotřebitele, který reklamuje zboží ve stavu odporujícím právním předpisům na ochranu veřejného zdraví anebo jiným právním předpisům.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a GDPR.
7.2. Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště či doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu vztahujících se k obdobnému zboží nebo službám poskytovaným dle kupní smlouvy.
7.3. Správcem osobních údajů je prodávající. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění smlouvy, a písm. f) GDPR, oprávněný zájem.
7.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího prodávající předává dalšímu správci, externímu dopravci a osobám podílejících se na dodání zboží kupujícímu, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.
7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k plnění kupní smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících. Pokud by osobní údaje byly zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany práv kupujícího či prodávajícího ve sporech, v soudním či správním řízení, budou osobní údaje kupujícího uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.
7.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
7.7. Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům kupujícího a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Kupující má právo vznést vůči prodávajícímu námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
7.8. Pokud by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem nebo GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. V případě, že kupující bude nespokojen se zpracováním osobních údajů kupujícího, může se se svojí stížností obrátit na prodávajícího nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
7.9. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující však bere na vědomí, že bez poskytnutí osobních údajů nemůže reálně dojít k plnění kupní smlouvy a doručení zboží.
7.10. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, přesně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
7.11. Kupující bere na vědomí, že jeho spokojenost s nákupem může být zjišťována prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu mohou být pro tyto účely předávány informace o zakoupeném zboží a elektronická adresa kupujícího. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího nebude dotazník nadále zasílán.
7.12 Kupující bere na vědomí, že jeho spokojenost s nákupem či hodnocení zboží mohou být zjišťovány prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Zbozi.cz. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Zbozi.cz je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem a se zbožím. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení je využíván zpracovatel, kterým je Seznam.cz, a.s.; tomu mohou být pro tyto účely předávány informace o zakoupeném zboží a elektronická adresa kupujícího. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Zbozi.cz může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího nebude dotazník nadále zasílán.
7.13. Kupující bere nad rámec výše uvedeného na vědomí, že prodávající může zpracovávat soubory cookies pro účely zajištění základních funkcí fungování internetového obchodu, a to na základě oprávněného zájmu prodávajícího. Jakékoli další cookies nad rámec oprávněného zájmu prodávajícího je prodávající oprávněn zpracovávat, pokud k jejich zpracování kupující udělí svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas.
7.14. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics a Google Adwords, poskytovanou společností Google. Služba Google Analytics bude používat soubory cookies, udělí-li s jejich zpracováním kupující nebo uživatel souhlas. Cookies jsou textovými soubory ukládanými do počítače kupujícího a uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu kupujícím a uživateli. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Společnost Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro prodávajícího a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu kupujícího a uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
8.2. Zpráva je doručena:
· v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
· v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
9.2. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní obchodu.
9.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.
9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své výše uvedené e-mailové adresy, případně se může kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.
9.5. Obsah webových stránek prodávajícího, všechny na nich uvedené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a materiály v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem prodávajícího a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní obchodu. Při nerespektování tohoto zákazu bude prodávající postupovat v souladu s občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
9.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
9.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne prodávající kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním e-mailem).
9.8. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
9.9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
9.10. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne prodávající kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
9.11. Informace uvedené ve filtru zboží a vygenerované filtrem zboží mají pouze informativní charakter. Před použitím zakoupeného zboží je kupujícímu doporučeno přečíst si bezpečnostní podmínky pro manipulaci s produkty, které jsou součástí balení produktu a tyto podmínky při použití produktu dodržovat. Prodávající neodpovídá za škody na zdraví, popřípadě za hmotné škody, které mohou být nerespektováním výše uvedených pokynů kupujícím způsobeny.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.3.2022.

Předávání osobních údajů Heurece
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.