Práva z vadného plnění

Kontaktní údaje prodávajícího

 • TOMIS CZ, s.r.o.
 • sídlo a adresa pro doručování: Brodská 654, 261 01 Příbram V-Zdaboř (dále jen "Kontaktní adresa")
 • IČO: 27083501
 • DIČ: CZ27083501
 • společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95007 
 • adresa elektronické pošty: info@tomiscz.cz    
 • telefon: 318 618 230 

(dále jen "Prodávající")

 1. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu na adrese www.tomiscz.cz zboží (dále jen "Kupující"). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem, a Kupující, který je spotřebitelem. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího, v jakékoliv provozovně Prodávajícího nebo v sídle Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). 

Více informací najdete v obchodních podmínkách našeho e-shopu.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.