Jak správně vybrat POMŮCKY PRO OCHRANU DECHU

Čistota ovzduší má značný vliv na naše zdraví. Látky, které svou činností vypouštíme do ovzduší, mohou mít negativní vliv na naše dýchací cesty. Proto bychom měli věnovat pozornost tomu, jaký typ ochrany dechu používáme.
Jak správně vybrat POMŮCKY PRO OCHRANU DECHU

Nad použitím ochranných pracovních prostředků se zamyslete hlavně při broušení, řezání, vrtání, sádrování, svařování, postřikování nebo při práci se dřevem, azbestem a při riziku kontaktu s alergeny, viry nebo bakteriemi.

Nejprve je důležité identifikovat rizika – znát typ nebezpečné látky a množství škodlivin v ovzduší a seznámit se s bezpečnostními normami.

Při různých typech pracovních činností využíváme různé druhy ochrany. Proti kontaminaci okolního prostředí se používají obličejové roušky. Základní ochranou proti prachovým částicím jsou respirátory, které se vyrábí buď s výdechovým ventilkem, nebo bez něj. Respirátory se rozdělují dle úrovně ochrany na třídy P1, P2 a P3.

K ochraně při vyšší koncentraci prachu, smogu nebo při riziku nebezpečných plynů je třeba použít polomasku nebo celooboličejovou masku s filtry.

Jak vybrat ochranu dechu?

 • Ochranné pomůcky k ochraně dechu Vám musí správně sedět a těsně přilnout k obličeji.
 • Muži by měli mít před použitím ochrany dechu oholenou tvář.
 • Dlouhé vlasy by měly být sepnuté gumičkou.
 • Filtry pro polomasky a celoobličejové masky je potřeba vždy vybírat od stejného výrobce.

Jaké jsou stupně ochrany?

Pomůcky na ochranu dýchacích cest mají různé stupně ochrany. Označují se například FFP1, což je typ filtrační účinnosti. Samozřejmě platí, čím vyšší filtrační účinnost, tím vyšší stupeň ochrany. Kromě toho je u daného stupně ochrany uvedeno, do jakého násobku nejvyšší přípustné koncentrace látek (NPK-P) Vás maska ochrání.

P1 (max. 4x NPK-P) – filtrační účinnost nejméně 80 %
 • ruční pískování vrtání, řezání
P2 (max. 12x NPK-P) – filtrační účinnost nejméně 94 %
 • sádra, cement, plísně, houby
P3 (max. 50x NPK-P) – filtrační účinnost nejméně 99 %
 • prášek z oblasti léčiv, biologická činidla a vlákna, práce s azbestem

Před čím vás ochrání?

FFP1
 • chrání před velkými pevnými částicemi bez zvláštní toxicity (např. uhličitan vápenatý)
FFP2
 • chrání před pevnými či kapalnými aerosoly střední toxicity, které byly označeny jako nebezpečné či dráždivé (např. uhličitan sodný)
FFP3
 • chrání před pevnými či kapalnými aerosoly vysoké toxicity (např. chrom), viry, radioaktivními látkami a karcinogenními látkami

Pasivní a aktivní ochrana

Ochrana dechu je dvojí:

 • při pasivní ochraně dechu se dýchá přes respirátor, polomasku nebo masku
 • při aktivní ochraně dechu se používají jednotky s pohonem a přívodem vzduchu.

Pasivní ochrana

 • Filtrační polomasky (respirátory) – jednorázové použití nebo opakované použití
 • Filtrační polomasky s vyměnitelnými filtry
 • Celoobličejové masky

Označení filtrů proti plynům a výparům

 • A - organické výpary / tetrachlórmetan         
 • E – kyselé výpary / kysličník siřičitý
 • X – jednorázové použití
 • B – anorganické výpary / chlór, sirovodík, kyanovodík
 • K – čpavek a deriváty / čpavek

Normy pasivní ochrany

 • EN 136 – Celoobličejové masky
 • EN 143 – Filtry proti částicím
 • EN 140 – Polomasky a čtvrtmasky
 • EN 148-1 –Ochranné prostředky dýchacích orgánů – závity pro lícnicové části – část 1: připojovací oblý závit
 • EN 149 – Ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky k ochraně proti částicím
 • EN 14387 – Protiplynové a kombinované filtry
 • EN 405 – Ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím
 • EN 1827 – Ochranné prostředky dýchacích orgánů – polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím

Aktivní ochrana

 • Filtro-ventilační jednotky

Normy aktivní ochrany

 • EN 12021 – Ochranné prostředky dýchacích orgánů – stlačené plyny pro dýchací přístroje
 • EN 12941 – Ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle
 • EN 12942 – Ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce
 • EN 14594 – Ochranné prostředky dýchacích orgánů – hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem
 • EN 60079-11 – Ochrana zařízení jiskrovou bezpečnosti „i“
 • EN 60079-31 – Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“
 • EN 60529 – Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.