Uživatel
x
TOMIS CZ - Košík

Košík: prázdný

kvalitní & pohodlné

OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A OUTDOOR

Vybavte se u nás do práce i pro volný čas...

vybrat produkty

moderní

KALHOTY ZNAČKY KAPRIOL

Tyto kvalitní kalhoty můžete nosit jak do práce, tak i na běžné nošení.

KOUPIT

Stylové

ODĚVY Z KOLEKCE DAYBORO

Moderní oděvy Dayboro jsou z velmi pohodlného a pružného materiálu s reflektivními prvky. Vybrat si můžete až z 6 barevných kombinací!

UKÁZAT KOLEKCI

nové

Oděvy značky Loap

Stále se snažíme rozšiřovat naši nabídku, a proto jsme navázali spolupráci se značkou LOAP!

Ukázat novinky

Naskladněný

RESPIRÁTOR REFIL 751 FFP3

Skládaný respirátor třídy P3 s ventilkem.

KOUPIT

Všeobecná pravidla věrnostního programu pro zákaznické karty

 

Principy věrnostního programu

Tyto všeobecné podmínky členství a principy věrnostního programu Zákaznické karty TOMIS (dále jen „Karta“) upravují podmínky pro účast ve věrnostním programu, jehož cílem je poskytovat zákazníkům slevy na základě uskutečněných nákupů (dále jen „Věrnostní program“), a který je určen pro zákazníky obchodní společnosti TOMIS CZ, s.r.o., IČO 270 83 501, se sídlem Příbram V – Zdaboř, Brodská 654, PSČ 261 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95007 (dále jen „Společnost TOMIS“).

Podmínky a vznik členství ve Věrnostním programu

Členem Věrnostního programu a držitelem Karty se může stát fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která řádně vyplní a odevzdá přihlášku do Věrnostního programu a udělí Společnosti TOMIS souhlas se zpracováním osobních údajů. Za právnickou osobu jedná její statutární orgán nebo pověřený zaměstnanec. Členství vzniká předáním bezvadně vyplněné přihlášky Společnosti TOMIS. Na členství není právní nárok a každá osoba může být členem pouze jedenkrát v určitý okamžik, resp. může být držitelem pouze jedné Karty.

Ochrana osobních údajů

Fyzické osoby, které mají zájem stát se členy Věrnostního programu, udělují Společnosti TOMIS souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Společnosti TOMIS také statutární orgán nebo pověřený zaměstnanec právnické osoby, která má zájem stát se členem Věrnostního programu. Tento souhlas je výslovný, informovaný, svobodný a dobrovolný a je předmětem samostatné listiny, která tvoří nedílnou součást přihlášky do Věrnostního programu. Společnost TOMIS nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených zákazníkem v přihlášce.

Člen Věrnostního programu je ve výše uvedeném souhlasu se zpracováním osobních údajů mj. poučen o svých právech podle čl. 15-20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“). Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, právním základem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu 10 let.

Člen Věrnostního programu má právo požadovat od Společnosti TOMIS přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek dle čl. 20 GDPR. Dále má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Člen Věrnostního programu je v souhlasu se zpracováním osobních údajů rovněž poučen, že může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením doručeným na adresu sídla Společnosti TOMIS nebo na elektronické adrese prodejna@tomiscz.cz

V případě, že bude člen Věrnostního programu nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může se se svou stížností obrátit na Společnost TOMIS nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Karta a podmínky jejího použití

Kartu vydá Společnost TOMIS členu Věrnostního programu po odevzdání bezvadně vyplněné přihlášky. Podmínky pro čerpání výhod členství ve Věrnostním programu jsou následující:

 1. Kartu je nutné předložit při nákupu, a to před zahájením načítání zboží do prodejního systému Společnosti TOMIS;
 2. bez Karty nelze uplatnit slevu na nákup nebo započítat nákup do objemu nákupů pro dosažení vyšší slevy;
 3. při použití Karty nelze uplatnit jakoukoli jinou slevu, a to ani slevu poskytnutou na konkrétní výrobek, který je označen slovy „SLEVA“, „AKCE“ nebo „VÝPRODEJ“, dále nelze jakoukoli slevu uplatnit na zboží z probíhající letákové akce;
 4. Kartu nelze použít na nákup zpětně nebo dodatečně po uskutečnění nákupu;
 5. příslušné slevy lze poskytnout pouze při platbě v hotovosti nebo platební kartou na maloobchodní prodejně Společnosti TOMIS na adrese Příbram V – Zdaboř, Brodská 654, PSČ 261 01;
 6. příslušné slevy se poskytují vždy z maloobchodních cen zboží aktuálních v den nákupu.

Kartu lze použít výlučně k nákupům v prodejně na provozovně Společnosti TOMIS, která se nachází na adrese Příbram V – Zdaboř, Brodská 654, PSČ 261 01.

Karta je majetkem Společnosti TOMIS. V případě její ztráty nebo odcizení je člen Věrnostního programu povinen tuto skutečnost ohlásit na výše uvedené provozovně nebo na elektronickou adresu prodejna@tomiscz.cz.

Karta je přenosná; mohou ji využívat rodinní příslušníci člena Věrnostního programu.

Základní sleva

Členům Věrnostního programu je poskytována základní sleva ve výši 5 % z ceny zakoupeného zboží. Základní sleva může být navýšena o doplňkovou slevu podle pravidel uvedených níže a dalších ujednání.

Doplňková sleva

Členové Věrnostního programu se pro účely doplňkové slevy zařadí do skupin podle objemu zboží zakoupeného u Společnosti TOMIS s využitím Karty. Skupiny jsou následující:

 1. BRONZOVÁ SKUPINA – doplňková sleva na celý nákup ve výši 2%
  • členové Věrnostního programu, kteří od Společnosti TOMIS zakoupili s využitím Karty zboží v hodnotě alespoň 20.000 Kč včetně DPH, a to za období 18 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících datu nákupu;
 2. STŘÍBRNÁ SKUPINA – doplňková sleva na celý nákup ve výši 3%
  • členové Věrnostního programu, kteří od Společnosti TOMIS zakoupili s využitím Karty zboží v hodnotě alespoň 30.000 Kč včetně DPH, a to za období 18 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících datu nákupu;
 3. ZLATÁ SKUPINA – doplňková sleva na celý nákup ve výši 5%
  • členové Věrnostního programu, kteří od Společnosti TOMIS zakoupili s využitím Karty zboží v hodnotě alespoň 50.000 Kč včetně DPH, a to za období 18 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících datu nákupu.

V případě, že člen Věrnostního programu při nákupu postoupí do vyšší skupiny, bude mu na tento nákup poskytnuta doplňková sleva odpovídající skupině, ze které postoupil. Doplňková sleva odpovídající skupině, do které postoupil, mu bude poskytnuta na příští nákup, nedojde-li k automatickému přeřazení do nižší skupiny podle pravidla uvedeného výše.

Reklamace a námitky

Veškeré případné reklamace týkající se použití Karty, připsání hodnoty zakoupeného zboží nebo poskytnutí slevy musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se použití Karty, připsání hodnoty nebo poskytnutí slevy vztahuje. O všech případných reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Společnost TOMIS.

Ukončení a zánik členství ve Věrnostním programu

Člen Věrnostního programu může své členství kdykoli zrušit, a to osobně na provozovně Společnosti TOMIS nebo zasláním písemné žádosti o zrušení členství na adresu sídla Společnosti TOMIS. Členství zaniká okamžikem sdělení žádosti nebo převzetí písemné žádosti Společností TOMIS. Podmínkou účinnosti žádosti o zrušení členství je vrácení Karty; při osobní žádosti je člen povinen Kartu vrátit spolu s učiněním žádosti, v případě písemné žádosti je povinen přiložit Kartu k žádosti. Ukončením členství zaniká nárok na jakékoli slevy v rámci Věrnostního programu. Pokud člen obnoví své členství po jeho ukončení, pro účely Věrnostního programu se na něj hledí, jako by nikdy žádné zboží od Společnosti TOMIS neodebral. Společnost TOMIS si vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu, pokud nebyla Karta použita déle než 24 měsíců. Společnost TOMIS si dále vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu členu, který porušil tato všeobecná pravidla Věrnostního programu. Členství ve Věrnostním programu zaniká také okamžikem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Změny podmínek a ukončení Věrnostního programu

Společnost TOMIS si vyhrazuje právo tento Věrnostní program kdykoli bez náhrady ukončit. Společnost TOMIS si zároveň vyhrazuje právo změnit kdykoli tyto podmínky. Není-li uvedeno jinak, změny těchto podmínek jsou účinné zveřejněním na stránkách www.tomiscz.cz. Má se za to, že člen Věrnostního programu vyslovil se změnou podmínek souhlas okamžikem prvního použití Karty následujícího po změně podmínek.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu a použití Karty jsou platné a účinné od 3. 5. 2017 s aktualizací provedenou dne 24. 5. 2018.